gölge

chơi trò chơi điều cấm kỵ trong Tiếng Việt ngôn ngữ
Play Taboo Game in Vietnamese Language!

đội 1

tổng điểm:

đội 2

tổng điểm:

điều cấm kỵ trò chơi là một lời đoán, và bữa tiệc trò chơi. mục tiêu của trò chơi là cho một người chơi có những bạn nhảy đoán là từ trên cầu thủ là lá bài mà không dùng từ tự hay năm thêm lời được ghi trên thẻ bài.